T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Havacılık ve Hukuk Söyleşisi

Her alanda yaşanmakta olan küreselleşmeye paralel olarak, havayolu ile yolcu ve yük taşımacılığının önemi de her geçen gün katlanarak artmaktadır. Gerek ülke içinde gerekse ülkeler arasında artan seyahat ihtiyacını karşılamak maksadıyla çok sayıda hava vasıtası aynı anda gökyüzünde uçuş yapmak durumunda kalmıştır. Bu durum havacılık faaliyetlerinin daha çok uluslararası olarak düzenlenmesini zorunlu kılmış ve bu kapsamda pek çok uluslararası havacılık sözleşmesi imzalanmıştır. Devletler de, taraf oldukları uluslararası havacılık sözleşmeleri ışığında iç hukuk düzenlemelerini yapmışlardır.

Yıllarca, ağırlıklı olarak askeri maksatlarla kullanılan insansız hava araçlarının(İHA) son yıllarda sivil amaçlı kullanılmasında yaşanan artış, bu sistemlerin hava sahasına entegrasyonu konusunda büyük sorunların yaşanmasına neden olmuş ve havacılık düzenlemelerinin İHA sistemlerini de içine alacak şekilde güncellenmesi zorunluluğunu doğurmuştur.

Üniversitemizdeki Hava Hukuku ve İHA Hukuku derslerini vermekte olan Av. Çağlar Altun’un katılımı ile havacılık faaliyetlerinin hukuki boyutlarını ele alacağımız etkinliğimize aşağıdaki linkten katılabilirsiniz.